Имаш нужда от помощ? 
0700 359 15

Меню
Меню

Гаранции и рекламация

ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

*Настоящият раздел се отнася единствено за потребители.

Несъответствие на стоката/услугата с договора. Законова гаранция

           Всички потребителски стоки и услуги, предлагани от IGRA4KITE.COM, разполагат със законова гаранция за съответствие с договора (поръчката).

IGRA4KITE.COM отговаря за всяко несъответствие на услугата с договора, съществувало при предоставянето й, което се е проявило до две години след изпълнението й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието.

При доставка на стока, IGRA4KITE.COM отговаря за всяко несъответствие на стоката, съществувало към деня на доставката, което се е проявило до две години след предаването на стоката на потребителя или негов представител. Когато несъответствието се появи до една година след доставката на стоките, се счита, че то е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. За несъответствия, проявили се след една година от доставката потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на IGRA4KITE.COM.

Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато IGRA4KITE.COM. не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Услуга, предлагана от IGRA4KITE.COM съответства на договора, когато:

- отговаря на описанието, количеството и качеството, предвидени в обявата;

- отговаря на информацията, съдържаща се в рекламата или предоставена по друг начин преди сключване на договора (поръчката), и не противоречи на информацията, предоставена от IGRA4KITE.COM при предоставяне на услугата, в случай че тази информация може да окаже влияние върху решението на потребителя;

- притежава обичайните характеристики на услугите от същия вид;

- притежава специалните характеристики и  е годна за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил IGRA4KITE.COM най-късно в момента на сключване на договора (поръчката) и по отношение на която IGRA4KITE.COM се е съгласил;

- е предоставена заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят може да очаква разумно да получи, когато е приложимо.

- отговаря на разумните очаквания на потребителите предвид естеството на услугата и всички публични изявления, направени от IGRA4KITE.COM или от други лица или направени от техни представители, съдържащи се например в рекламата, обявата или в етикета, освен ако IGRA4KITE.COM не е знаел и не може разумно да очаква да знае за съответното публично изявление, както и към момента на поръчката публичното изявление е било коригирано по същия начин като този, по който е било направено, или по друг подобен начин, както и когато решението на потребителя за придобиване на услугата не е можело да бъде повлияно от публичното изявление;

Стоки, предлагани от IGRA4KITE.COM, съответстват на договора, когато отговарят:

1. на индивидуалните изисквания за съответствие с договора:

- съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и  притежават функционалност и други характеристики, предвидени в договора;

- годни са за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил IGRA4KITE.COM най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която онлайн магазинът се е съгласил;

- доставени са с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, когато е приложимо и когато се актуализират своевременно при условията на договора, ако актуализацията е необходима и уговорена;

2. на обективните изисквания за съответствие

- годни са за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид разпоредбите на правото на Европейския съюз и на българското право, както и на съществуващите технически стандарти и правила за добри практики;

- притежават качествата на мострата или модела, която IGRA4KITE.COM е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо и когато такава мостра е предоставена;

- доставени са със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

- доставени са в количество и притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от IGRA4KITE.COM или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

3. на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, когато инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от  IGRA4KITE.COM или от лице, за чиито действия IGRA4KITE.COM отговаря, или инсталирането е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от IGRA4KITE.COM.

Неоснователни рекламации

Като неоснователни ще бъдат отхвърлени рекламации, когато: 

 1. не е налице отклонение от изискванията, посочени в чл. 42 и чл. 43 или отклонението/несъответствието не е съществено;
 2. потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта или услугата, които не е посочил писмено на IGRA4KITE.COM преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на потребителя;
 3. несъответствието се дължи на естеството на услугата или на стоката и нормалното й изхабяване с времето, както и след изтичане на указания върху продукта срок на годност;
 4. несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта въпреки надлежно предоставените от IGRA4KITE.COM или производителя указания;
 5. потребителят при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);
 6. несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил IGRA4KITE.COM в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия;
 7. рекламацията е предявена след изтичане на сроковете по чл. 45;
 8. за изработката на продукта са използвани материали на потребителя, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;
 9. потребителят не е предоставил документите по чл. 45, ал. 4 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;
 10. е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от IGRA4KITE.COM лице или сервизен център;
 11. е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на IGRA4KITE.COM и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;
 12. несъответствието се дължи на причинени от потребителя и или трето лице действия, за което IGRA4KITE.COM не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;
 13. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които IGRA4KITE.COM не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;
 14. рекламацията касае продукт, който не е закупен от IGRA4KITE.COM (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

При неоснователна рекламация IGRA4KITE.COM информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора. Ако потребителят е недоволен от решението на IGRA4KITE.COM той може да предяви претенцията си по съдебен ред. Това той може да направи и без да предявява рекламация пред IGRA4KITE.COM или да изчаква становище на търговеца.

Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на IGRA4KITE.COM да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Подаване на рекламация

Когато стоки или услуги, предлагани от IGRA4KITE.COM не отговарят на изискванията, посочени в чл. 42 и чл. 43, потребителят има право да предяви рекламация като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие чрез ремонт или замяна, а услугата - чрез повторното й надлежно изпълнение, като рекламацията следва да бъде направена в срокове, както следва:

 1. до 24 месеца от доставката на стоката, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;
 2. до 72 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;
 3. до 24 месеца от доставката на услугата, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното;
 4. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между IGRA4KITE.COM и потребителя за решаване на спора.
 5. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт. С рекламация, касаеща стока може да се иска ремонт или замяна, а с рекламация на услуги - привеждането й в съответствие с договора.

Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

При подаване на рекламация  потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка, фактура или друг документ, удостоверяващ плащането; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива; iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на IGRA4KITE.COM, потребителят следва да предостави стоката на продавача на адреса, посочен в настоящите Общи условия. При замяна на стоките IGRA4KITE.COM взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

Доставката, ако е използван куриер, е за сметка на IGRA4KITE.COM, в случай че рекламацията се приеме от IGRA4KITE.COM като основателна.

Ако IGRA4KITE.COM е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по настоящия раздел, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Формуляр за упражняване право на рекламация

Сравнение на продукти

Този сайт използва бисквитки и други подобни инструменти за подобряване на Вашето изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за бисквитки.